Shawnee City Codes Admin.

11110 Johnson Drive
Shawnee, KS 66203